om tvangsmulktaksjonen

Overgrep mot de små bedriftene

Bilde: Siv, Rytman og Olaf Norge fikk en egen skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Loven skulle harmonisere og samordne regelverket på tvers av de ulike skatte- og avgiftsartene og gjøre regelverket mer tilgjengelig. Bedriftsforbundet m/flere var i all hovedsak positive til en endring. Samtidig var det flere momenter som næringslivets organisasjoner advarte mot. Spesielt var det nye regler om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Det innebar at tvangsmulkt kan ilegges i forkant, mens tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ilegges i etterkant som en sanksjon mot et lovbrudd.
Man kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av: 
Aksjonærregisteroppgaven 
MVA-meldingen 
A-meldingen 
Skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap – omfatter melding for formues- og inntektsskatt, merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk 
Tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata) – omfatter alle opplysninger som tredjeparter har plikt til å gi etter skatteforvaltningsloven kap.7

Våre krav

1) Ha differensierte satser i tvangsmulkten slik at små bedrifter gis lavere tvangsmulkt enn store bedrifter. Eksempelvis 250 kr per dag for selskaper med omsetningen under 1 mill. kr og maks opptil 10.000 kr.
2) Gi unntak for krav til utfylling og levering av aksjonærregisteroppgaven hvis det ikke er noen endringer.
3) Ha bedre kommunikasjon og varslingssystemer fra Skatteetaten ved varsel om ilagt tvangsmulkt. Innføring av eksempelvis SMS-varsling og brev til styreleders hjemmeadresse, i tillegg til tiltakene som gjennomføres i dag.
4) At betaling av tvangsmulkt først skal skje etter at en eventuell klage har blitt behandlet. I dag må tvangsmulkten betales selv om selskapet har klaget på vedtaket. Dette binder opp mye av kontantstrømmen og kan føre til at mindre selskaper går konkurs som følge av feilaktig ilagt tvangsmulkt.
5) At det utvises en større grad av skjønn i forbindelse med klagebehandling. Våre medlemmer opplever det at det utvises for lite skjønn ved klagesaker for å få tvangsmulkten redusert eller frafalt. Det er viktig å minne om hva som er intensjonen med tvangsmulkten. Påløpt tvangsmulkt skal reduseres eller frafalles hvis den slår særlig urimelig ut for selskapet og/eller de som sitter i selskapet styre.